תקנון מבצע MODY House of brands

להלן תקנון מבצע "MODY House of brands" (להלן: "המבצע"), שיחול בסניפי רשת מודי ייבוא ושיווק קרמיקה בע"מ כאמור להלן (להלן: "החברה"):

 1. במסגרת המבצע תינתן הנחה על פריטים המשתתפים (פרקטים, קרמיקה, כלים סניטריים, ברזים, וארונות אמבט) בשיעור של עד 30% הנחה. (להלן יחד: "ההטבה"). 
 2. ההטבה הינה לרכישת פריטים אך ורק מתוך המוצרים המשתתפים במבצע בלבד. יצוין כי חלק מהמוצרים המשתתפים במבצע ונכללים ברשימה אינם מוצגים ברצפת המכירה ו/או אינם מצויים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת לצורך אספקתם.
 3. המבצע יחול בין התאריכים 31.12.2021 –1.11.2021 (כולל) על הצעות מחיר חדשות שיפתחו במהלך תקופה זו. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה.
 2. לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסגרת המבצע אלא אם צויין אחרת במפורש.
 3. על אף האמור במדיניות החזרת המוצרים של החברה, לא ניתן להחזיר ו/או להחליף מוצרים שיירכשו במסגרת המבצע, אלא באישור החברה, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי בלבד. הכול כפוף ובהתאם להוראות החוק.
 4. המבצע הינו עד גמר המלאי.
 5. המספר המזערי של הפריטים המוצעים במבצע הינו 100,000 יחידות. המספר המזערי של הפריטים בהנחה המרבית המוצעים במבצע הינו 500 יחידות.
 6. הנהלת החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון והמבצע, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למבצע, תקופת המבצע, הכל כפי שתמצא הנהלת החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
 8. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע
 9. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת החברה: הודעות הנהלת החברה בכל דבר ועניין הנוגע למבצע יעשו על ידי הנהלת החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בעיתון יומי ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד הקופות בחנויות המשתתפות במבצע ו/או באחד מהם, לפי הענין והכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק ולקוח לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
 10. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו
 11. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור בסניפים.
 12. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל
 13. כתובת הנהלת החברה: רח' הלח"י 31, בני ברק, טל: 03-6155000
Top

עיצובים חדשנים שמחכים רק לך

לפרטים נוספים ולפגישת ייעוץ חינם עם המומחים של MODY